Thông tin Nghị quyết về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty với Người liên quan

Kính gửi Quý Cổ đông,

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông tin đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 339/NQ-SZG-HĐQT ngày 27/12/2021 về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch của Công ty với Người liên quan.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin tại đây.

Trân trọng.