Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đầu tư

VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH

Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020 17/6/2020

Luật đầu tư 2014                                                                                                01/07/2015

Nghị định đăng ký doanh nghiệp 2015           01/11/2015

Nghị định 118 hướng dẫn luật đầu tư        27/12/2015

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2013        01/01/2014

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp        01/01/2012

Luật kinh doanh bất động sản 2014        01/07/2015

Luật đất đai 2013                                   01/07/2014