Thông báo cập nhật thông tin người sở hữu chứng khoán (Lần 2)

Kính gửi Quý Cổ đông,

Hiện nay, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom với mã SZG.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông trong việc lưu ký chứng khoán và đảm bảo thông tin quản lý cổ đông được chính xác, Công ty CP Sonadezi Giang Điền xin thông báo và đề nghị Quý cổ đông chưa thực hiện lưu ký rà soát lại thông tin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và làm thủ tục điều chỉnh thông tin (nếu có sai sót hoặc cần cập nhật).

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng xem Thông báo tại đây.

Trân trọng.