Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty như sau:

I. Thời gian họp: bắt đầu lúc 09h00 ngày 14 tháng 4 năm 2020.

II. Địa điểm họp: tại Hội trường 3.18, Cao ốc Sonadezi, Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

III. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 16h00 ngày 31/3/2020.

IV. Nội dung, chương trình họp:

1. Báo cáo SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT & Kế hoạch hoạt động năm 2020

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

4. Thông qua BCTC 2019 đã được kiểm toán

(BCTC đính kèm)

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

7. Thông qua quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT & BKS

8. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2020 của HĐQT & BKS

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

10. Thông qua thay đổi hình ảnh logo của Công ty

11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS

12. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty

Các tài liệu khác:

+ Nghị quyết HĐQT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ 2020

+ Thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp

+ Thông báo mời tham dự

+ Chương trình họp

+ Quy chế làm việc của cuộc họp

+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

 

Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Tin tức liên quan

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.