Thông báo kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2020

Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính thông báo đến Quý cổ đông về kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2020, cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới).

- Số lượng cổ đông đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua: 91 cổ đông.

- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua là: 4.898.000 cổ phần.

- Số lượng cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết là 5.102.000 cổ phần sẽ bị hủy.

- Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành: 48.980.000.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như trên, Công ty thực hiện điều chỉnh Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông (tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đã mua thêm).

Đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh tại:

- Công ty CP Sonadezi Giang Điền – Tầng 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 30/12/2020 đến ngày 05/01/2021.

* Quý cổ đông vui lòng đem theo CMND/HC/CCCD và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hiện hữu khi đến làm thủ tục nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh.

Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo đính kèm.

+ Thông báo kết quả chào bán cổ phần & điều chỉnh Sổ CNSHCP.

+ Nghị quyết HĐQT v/v kết quả chào bán CP và xử lý số CP không được phân phối hết.

+ Giấy CNĐKDN điều chỉnh lần I.

Trân trọng.

Tin tức liên quan

Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Công ty CP Sonadezi Giang Điền thông báo tuyển dụng Nhân viên dự án làm việc tại văn phòng Công ty và Khu công nghiệp Giang Điền.