Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 113/NQ-SZG ngày 14/4/2020 và  Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20a/NQ-SZG-HĐQT ngày 26/8/2020, Hội đồng quản trị xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (đợt 1).

Thông tin cụ thể về thời điểm chốt, Quý cổ đông vui lòng xem Thông báo đính kèm dưới đây.

Trân trọng.

Thông báo về việc chốt DS cổ đông thực hiện phát hành cổ phần.

Nghị quyết HĐQT vv triển khai phương án phát hành và PAPH đính kèm.

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu