Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Báo cáo về tình hình SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo về hoạt động năm 2017 của HĐQT về Kế hoạch năm 2018.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình v/v thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình v/v thông qua quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.

- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

- Tờ trình về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

- Tờ trình về chủ trương thực hiện dự án mở rộng KCN Giang Điền.

- Tờ trình về chủ trương hợp tác, thành lập liên doanh với Công ty Sanki Nhật Bản.

- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Phụ lục Nội dung điều chỉnh Điều lệ.

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung

- Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Kính gửi Quý cổ đông xem xét để có ý kiến biểu quyết tại cuộc họp.

Trân trọng.

 

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.