Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CP Sonadezi Giang Điền

Ngày 23/4/2018, tại Hội trường 3.18 Tòa nhà Sonadezi đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Theo kế hoạch đã được các cổ đông thống nhất, sáng ngày 23/4/2018, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại Tòa nhà Sonadezi.


Ban Tổ chức và toàn thể cổ đông tham dự họp thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi tiến hành cuộc họp


Đại diện Ban Tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp. Cuộc họp với sự tham dự của 47 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu 49.535.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

    

Sau khi thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nghe Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình xin ý kiến thông qua.

    

Sau khi nghe trình bày các báo cáo và tờ trình, các cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết.

Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông


Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


Ông Nguyễn Thế Phòng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Giang Điền kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.


Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần I

​Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.