Họp ĐHĐCĐ lần I Công ty CP Sonadezi Giang Điền ngày 06.7.2017

Ngày 06/7/2017, tại Hội trường 3.23 Tòa nhà Sonadezi đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ lần I của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Theo kế hoạch đã được các cổ đông thống nhất, ngày 06/7/2017, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần I tại Tòa nhà Sonadezi.

Cuộc họp với sự tham dự của 70 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu 49.900.000 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết.

Sau khi thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung liên quan đến Điều lệ Công ty, danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, mức thù lao, tiền lương, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017, tờ trình về việc cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sonadezi thoái vốn còn 51%.

   

Các cổ đông và đại diện tham dự đã thảo luận và tiến hành bầu HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua các vấn đề của cuộc họp.

Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt trước ĐHĐCĐ.

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần I, các cổ đông tham dự đã biểu quyết thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 00 phút cùng ngày.

 

 

Tin tức liên quan

Công trình Thanh niên năm 2020

Công trình Thanh niên năm 2020

Sáng ngày 23/5/2020, Chi đoàn Công ty đã triển khai Công trình thanh niên - Sơn hàng rào tại Cao ốc Sonadezi.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Công ty CP Sonadezi Giang Điền trân trọng thông báo về việc đấu giá tài sản 10,63ha tràm tại KCN Giang Điền.