Họp ĐHĐCĐ lần I Công ty CP Sonadezi Giang Điền ngày 06.7.2017

Ngày 06/7/2017, tại Hội trường 3.23 Tòa nhà Sonadezi đã diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ lần I của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Theo kế hoạch đã được các cổ đông thống nhất, ngày 06/7/2017, Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần I tại Tòa nhà Sonadezi.

Cuộc họp với sự tham dự của 70 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu 49.900.000 cổ phần, chiếm 99,8% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết.

Sau khi thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông đã nghe trình bày các nội dung liên quan đến Điều lệ Công ty, danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, mức thù lao, tiền lương, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017, tờ trình về việc cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Sonadezi thoái vốn còn 51%.

   

Các cổ đông và đại diện tham dự đã thảo luận và tiến hành bầu HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua các vấn đề của cuộc họp.

Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt trước ĐHĐCĐ.

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ lần I, các cổ đông tham dự đã biểu quyết thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 00 phút cùng ngày.

 

 

Tin tức liên quan

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020

Ngày 10/10/2020, Chi bộ Công ty CP Sonadezi Giang Điền đã tiến hành tổ chức trang trọng buổi Lễ Kết nạp Đảng viên năm 2020 tại Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Diễn tập PCCC tại Cao ốc Sonadezi ngày 24/9/2020

Ngày 24/9/2020, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Tòa nhà Sonadezi thuộc Công ty CP Sonadezi Giang Điền.